۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

1404 ســــــال ســــقــــوط ، ســال ...

دلسوزی های رژیم ما را کشته است . بچه های ایران یا گرسنه زیر پل ها خوابیده اند ویا معتاد بروی گوری دراز افتاده اند . و اینها یکریز برای آینده مردم خود را به آب و آتش می زنند و تا پانزده سال دیگر رئیس جمهور بدبخت را اجاره کرده اند . مردم ایران نمی خواهد بیش از این مزاحم این مرد « شًرّ » یف شود . باید چه کسی را ببیند ؟ .
اینها آنقدر جایشان سفت است که از هم اکنون خواب پانزده سال دیگر را هم دیده اند . انتخابات را بزور به خورد مردم دادند و در خفه کردن اعتراضات هم که کاملأ پیروز شدند . تنها همین مانده که درصحنه بودن رئیس جمهور را بمدت طولانی در سر مردم کنند که یکبار برای همیشه خط و نشان را کشیده باشند . و اگر کسی مخالف است و به خیال پایان یافتن چهار سال دوره ا.ن نشسته است ، بداند که از این خبر ها نیست و ایشان ماندنی هستند. چه جور هم ... نه یکبار، نه دوبار، بللکه سایه نحس اش را تا 1404 خواهیم داشت و بعد هم خدا بزرگ است .
بدین ترتیب درمیان همین بگیر و ببند ها خدمت مخالفان می رسند و تا پایان دوره دوم ا.ن ، هرچه معترض است یا روانه زندان میکنند یا قبرستان .
جناب ا.ن که پر تجربه و حرفه ای بود را بهتر است بر روی چشم نگه داریم و عاقبت اندیش باشیم و بدانیم که رئیس جمهور جدید تا بیاید تسلط پیدا کند و یاد بگیرد مردم بیچاره شدند . خودشان هم میدانندکه چه کسانی را سر کار میگذارند ...؟
ایشان ( ا.ن) که تا به حال جز ویران کردن ایران حاصلی نداشته است . مگرخود جناب از قدرت نفرت بهم زند و برود. شاید فرجی برای مردم شود . البته ناگفته نماند که این رزرو کردن صندلی قدرت از جانب سایت حامی مشایی بیهوده نیست . میخواستید که موسوی این پیشنهاد را بدهد ؟ نه خیر مشایی هم بعد ازرفیقش شروع به کاندید شدن خواهد کرد . این را همه بخوبی میدانیم . رئیس جمهور جدید با رهبر جدید : مجتبی خامنه ای
دیگر مردم چه میخواهند . ما روز بروز به اسلام ناب نزدیک میشویم . خودمان خواستار بهشت بودیم و دارند یکی یکی امان را با ارزانترین وسیله روانه میکنند .
بزودی لزومی در ممنوع کردن رنگ مانتو نخواهند داشت . همه عزادار عزیزانشان خواهند بود . خصوصأ تا پانزده سال دیگر کسی بعنوان معترض نخواهد ماند . در هیچ کس توان اعتراض نخواهد ماند . ناقوس مرگ از فقر به شکل های مختلف برای ایرانیان زده شده است . گرسنگی و اعتیاد و فحشا و...
خودشان خوب میدانند ، آن ها را که جانی داشتند به سلاخی کشیدند و بقیه را هم بعنوان برده زیر گرده خود دارند . زنان را هم که بکل از تمام صحنه ها خواهند زدود . کسی نمی ماند . آن درصدی راهم که آنطرف آب رفتند ، دستشان به جایی بند نیست . بروند آنقدر شکایت کنند و نامه بنویسند و برنامه تلویزیونی بگذارند و نقد و تفسیر کنند که جانشان در آید .
این رهبران حکومت اسلامی هستند که باید به اصل کار ادامه دهند که مید هند و ترسی هم از مافوقی ندارند . اینها خود خدا هستند .
تا آن زمان خامنه ای مرده است و ا.ن به جایش می نشیند و به ترتیب جایشان را به هم پاس میدهند .
سپاه را پشت خود دارند وبی خیال مردم.. .
خیال میکنند که عمر ابدی دارند و جاودانی هستند . بد جور حکایت های مذهبی را باور کرده اند . احتمال میرود که برای پس از مرگ هم نقشه ها دارند . و هاله هسته ایی حکومتشان تا کهکشان ها خواهد رفت و بهشت را زیر پای دارند . و فردا نوبت پاکسازی آسمانی هم خواهد رسید .
دیکتاتوری ناب خمینی شما را خیال باف هم کرده است که برای خاک پاک کیان چپ و راست نسخه می پیچید و وارث تعیین میکنید . یکباره بیائید علامت وسط پرچم اتان را هم تاج کنید و بسر مردم بگذارید . هر چند سی سال است که از مراحم و شفقت اسلام محمدی اتان شاخ امان دراز و دراز تر میشود .
این حرامیان بیهوده خواب های پلید برای مردم نمی بینند . یا به سر کوب های وحشیگرانه دل بسته اند و میدانند که هراس را در دل مردم جای داده اند وصدای کسی در نخواهد آمد . ویا باز هم ملت را بیشعور حساب کرده اند و گمان میبرند که گله گوسفند را رهبری میکنند .
یکی از این دو است .
نوشته : عنکبوت گویا
مراجعه به سایت کلمه
http://www.kaleme.com/1389/02/07/klm-17766